Ir valössi Iliesken

Sa vota jau ir aktieli nin sto irsá meun, jau vaihátisti hala.

Navni: Cody Jäger
Fel: 19 ár
Lö: Ilieskiai - Haiþalinna

Seihát. Ja en ir sieni poike kie za ir kälvas Iliesken satte. Iþ en iþe za ja met taiké tuoski ilieskiksi jau ihasli angliksi. Jöla, eta voten iterek jau iteruosli þästi-ilieskisti ihasli-divikälvisti hátinkirja!

tisdag, januari 23, 2007

Saka uné meun hala?

Iten: eli, iterek jau surän - ir skolli haisettui hien. Ja nén pistera ir puolár, nem iadov ja nén sahiai laikiksi veidu da nén skolliksi idu. Ihj - nén jörera hien. Tašia, eta nin vót meun hjärniai: pista, vila, &c.

Dei: ja nén jöla suras laikas arvui lagukälvista. Ja meun románas smiru sadalaikisti da niai kursui. Ja vänidisi seniai reikistierui! Jau ja nem iten ár ruostu, hah. Naš leten, nén stas? Meun román en navnihaj sadiai, nem eta Chokevillesti jau Catch-22isti vatou. Eta ét iten poike kie za vilainiai linniai veidu, jau ét isset aventuret na vardu. Sto iši naš, nem mvsz. naissiai idé jau uli sekaslyssé sepisti itereken kirjen. JAU - nin ja vardu, vänidisi seniai reikistierui jau nén sys passas isti.

Dra: Ir oras iþiksi uné gössi sadalaikisti. Uné reken vaja hát deisti veiken. Jau eta svaiki jöra suotti jakin za sa taiva en harma jau leten.

Hjat: Ja nén elou idi sadalaikisti. Ja uné naš térsu jau «me» ja nén vaidi jat za stas.

Vän: Ugly Casanovaksi slussui sadalaikisti. Ja hjér kuospu daste za isai on formidavli.

Saska: Taiki saka za voþai jau meun romániksi arvai. Tšau.

Ja en vilahaj!

JAT NÉN HANTI VILA???!!! Vaja jöta eta en jöla. Jau ruostai skolliksi ida kiniai...

måndag, januari 15, 2007

Térsou nin ailaiket.

Iadov u... me. Ja arvu da keu mahan vuosa asu. Ja uné naš térsou sadalaikisti, nem nén vaidi jat za stas. Jazo, skolli joþe dei hátiai jau mvsz. eta uné piki laiki jöla. Sada vän lektoné þulai. Ir puli skolláriksi þula Londoniksi hassi... eta vike uli formidavli, nén stas. Hante eissa sei miksi nahja met lagé jau ónissas. Én, kai «senen» meun «sadalaikiksi» miksi veratan, ja en naš sän anineþai, miksi vike.

Höh hö, jazo ja en naš térsou da voþai. Tšau.

söndag, januari 14, 2007

Iterek taisytta (eli: angli en rúmi kälvi)

Ihj!

Saha, jazo - ja Iliesken kälven hátinkirje sattui, jau nén meun jallas joþui sairen hátiksi siut! Ja Halyihevisti vatou, havéka, jau hátinkirje lagai divikälvisteþai hjérlaiki... nem þästi jakin za ja ilieskiksi kursi, ja ilieskiksi taiki én, jau sada, nén jagasaina sto hassi - nem soi vén. Ö, jau meun säkotaisyttöri en hjér vasnahaj. Voi, voi, ja en þuri jöla, vaidi. Én leri kursai vén - miksi vike saka za anai þasta ét kaþ za meun hát halu hasset... haha. Jazo sada sigaretas jau baitykjas hassi naš. Austas ruosti!

Vénksi - Tšau